Betingelser

LISENSAVTALE FOR BRUK AV «Key Servus Nøkkel automater»


Mellom
Key Servus AS, org.nr. 928 626 032 («Rettighetshaver»)
og
[Navn], org.nr. XXXX («Lisenstaker»)
Lisenssertifikat
er det inngått følgende Lisensavtale om rett til bruk av Key Servus Nøkkel automater med tilhørende programvare:
Lisensen omfatter: Key Servus Nøkkel automat og Nettbasert fjernstyringsprogram
Kontaktperson – Rettighetshaver: Daniel Gjerstad – daniel@keyservus.no -41 66 90 27
Kontaktperson – Lisenstaker: Navn, e-post, tlf.nr:
Support: Lisenstaker har adgang til supporttjenesten, som nærmere regulert i Supportavtalen (vedlagt)
Avtalens varighet: Fra: xx.xx.xxxx – xx.xx.xxx. Periode på 36måneder.

*Om ikke lisensen sies opp ihht «Generelle Lisensbetingelser», så
vil lisensen automatisk fornyes med samme varighet ved utløp av perioden.
Betingelser: Det gjøres videre oppmerksom på at Generelle leveringsbetingelser (vedlagt)


Denne avtalen er signert i to – 2 – eksemplarer, ett til hver av partene.

For rettighetshaver: For Lisenstaker:

___________ _________
Daniel Gjerstad XXXX
Key Servus AS XXXX

Vedlegg:
Generelle Lisensbetingelser
Supportavtale
GENERELLE LISENSBETINGELSER


Beskrivelse av Produktet

Nøkkel automat for inn- og utlevering av nøkler eller kort.

Beskrivelse av Produktet programvaren

LivionOy app er et program som gjør at man kan fjernstyre nøkkelautomaten. Booke inn og ut levering på nett. Programvaren gir deg tilgang til å få beskjed på sms eller mail når automaten er i bevegelse (Tyveri for eksempel). Programvaren kan ta bilder av kunden når nøkkel hentes, om det er noe som lisenstaker vil. Key Servus Nøkkelautomat løsningen er laget for å forenkle hverdagen til lisenstaker og kunde.

Generelt om lisensbetingelsene

Før Lisenstaker tar i bruk produktene og installerer programvare, må Lisenstaker sette seg nøye inn i de generelle lisensbetingelsene som fremgår av dette dokumentet.

Disse generelle lisensbetingelsene, Lisensavtalen, Service- og supportavtalen utgjør den samlede avtalen mellom Lisenstaker og Rettighetshaver.

I det følgende omtales alle dokumenter omtalt i avsnittet ovenfor som «Lisensavtalen».

I henhold til bestemmelsene i Lisensavtalen gir Rettighetshaver Lisenstakere en ikke-eksklusiv rett til å bruke produktene/varene og tilhørende dataprogram, samt annen tilhørende programvare som medfølger produktporteføljen til Key Servus Nøkkel automat, heretter omtalt «Produktet».

Defekter og Garanti

Ved feil i produktene er Livions eneste forpliktelse (og kundens eneste rettsmiddel) etter Livions valg å reparere eller erstatte slike produkter som har en garantifeil (som angitt i denne delen), forutsatt at kunden varsler Livion Ov om feilen skriftlig i garantiperioden. Garantiperioden for produkter er tjuefire (24) måneder fra datoen for forsendelsen eller avreise fra Livion Ov lokaler. Et produkt har en garantifeil hvis det er i samsvar med det som ble avtalt. Normal slitasje utgjør ingen garantifeil. Kunden må selv vurdere om produktet eller tjenesten passer til sine formål før en avtale med Livion Ov inngås, slik at Livion Ov ikke er ansvarlig for at produktene eller tjenestene er egnet for kundens spesifikke formål. Den nettbaserte programvaren for fjernstyring av Livion Ov-nøkkelboksene har ingen garantier for drift eller funksjon. Kunden må inspisere produktet umiddelbart etter å ha mottatt det. Kunden må varsle om skriftlige feil på produktene (f.eks. e-post) så snart den blir oppmerksom på feilen, men uansett i garantiperioden. Kunden er ansvarlig for frakt- eller leveringskostnadene knyttet til retur av et defekt produkt til Livion Ov. Den begrensede garantien i dette avsnittet gjelder ikke for defekter som oppstår som følge av eller i forbindelse med ulykker, misbruk, feilbruk, forsømmelse eller hvis produktet ikke ble installert, brukt, vedlikeholdt eller lagret i samsvar med Livions instruksjoner. Livion Ov har ingen andre forpliktelser for defekter i produkter enn de som er angitt i denne delen. Livion Ov er ikke ansvarlig for skader, forpliktelser eller tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av et defekt produkt, eller bruk av eller manglende evne til å bruke Livions produkter eller tjenester (inkl. nettbasert programvare for fjernkontroll av nøkkelboksene). Til tross for det foregående begrenser ikke denne delen slike forpliktelser som Livion Ov kan ha i henhold til obligatoriske bestemmelser i gjeldende produktansvarslover.

Geografisk område

Lisenstaker gis kun adgang til å benytte Produktet (kommersielt) innenfor sitt geografiske området i dette tilfellet er det satt til å gjelde: .

Rettighetshavere

Livion Oy | Business ID: 2417101-5 er oppfinneren og opphavsmannen til Key Servus Nøkkel automat. Livion Oy utvikler, produserer og selger moduler for uavhengige bilverksteder, merkeforhandlere, bilforhandlere, bilutleie og annet som ser etter en kostnadseffektiv og tidseffektiv løsning å få levert og avlevert nøkler på en enkel måte.
Livion Oy er eneeier av varemerket, produktet og teknologien.
Livion Oy står ansvarlig for garantien på dette produktet(nevnt i punkt 4, Defekter og Garanti)
Livion Oy har lisensiert Produktet, og inngått en avtale med Key Servus AS (Rettighetshaver)
Rettighetshaver har inngått avtale om underlisens til Produktet, og har en eksklusiv og ugjenkallelig rett til å omsette Produktet og teknologien knyttet til “Key Servus Nøkkel automat” til andre selskaper i det norske markedet innen bilbransjen.
Rettighetshaver beholder etter inngåelse av denne avtale, den fulle retten til å omsette produktet i Norge.

Omfanget av lisensen

Lisenstaker får en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og tidsbegrenset rettighet til å benytte Produktet, programvaren og medfølgende materiale i henhold til de betingelser som fremgår av Lisensavtalen.

Opphavsretten til Produktet med tilhørende materiale og eventuelle kopier gjort av Lisenstaker tilhører Livion Oy, og disponeres ensidig av Rettighetshaver i Norge.

Vilkårene i Lisensavtalen trer i kraft ved levering av Produktet og programvaren til Lisenstaker. Lisenstaker samtykker samtidig med levering til å bli bundet av Lisensavtalen.

Rettighetshaver har anledning til å endre lisensvilkårene ved en – 1 – måneders skriftlig varsel.

Priser og betalingsvilkår

Lisenstaker skal betale følgende:
Priser er eks MVA.
Kr. 46 000 for Produktet.
Kr. 1000 for lisens og support per måned.
3kr per sendte sms ut til kunde(Dersom den funksjonen brukes).
Sendes koder på mail er det kostnadsfritt.
Frakt av produktet (Hardware) kommer i tillegg.

Betaling skal skje ved månedlig fakturering med forfall på 14 – fjorten- dager. Ved forsinket betaling betaler Lisenstaker forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling.

Dersom faktura ikke er betalt etter purring fra Lisensgiver, har Lisensgiver rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Fakturagebyr og merverdiavgift belastes etter de til enhver tid gjeldende regler

Rettighetshaver har anledning til å endre priser ved en – 1 – måneders skriftlig varsel.

Varighet

Med mindre annet er avtalt er varigheten på lisensavtalen 24 måneder. Dersom lisensen ikke sies opp, vil lisensen automatisk fornyes med samme varighet ved utløpet av perioden.

Oppsigelse

Oppsigelse av Lisensavtalen må skje skriftlig.

Oppsigelsen må være mottatt av Lisensgiver senest 1 – en- måned før begynnelsen av en ny periode. Dersom oppsigelsen ikke er mottatt av Lisensgiver innen fristen, vil Lisensgiver fakturere Lisenstaker for hele påfølgende periode.

Supportavtale

Ved inngåelse av Lisensavtalen må Lisenstaker tegne en obligatorisk supportavtale. Det er ikke anledning til å inngå Lisensavtale uten samtidig å inngå en supportavtale. Dersom det ikke er inngått Supportavtale, vil Lisensavtalen bortfalle automatisk.

Supportavtalen følger varigheten til Lisensavtalen, jf. punkt 8 ovenfor.

Supportavtalen gir Lisenstaker rett til å få støtte for problemløsning knyttet til Produktet og programvaren.

Lisenstakers øvrige forpliktelser, utvikling

Lisenstaker kan ikke;

i) Leie eller gi noen rettigheter til Produktet eller programvaren i noen form eller tilhørende materiell til enhver person uten skriftlig samtykke fra Rettighetshaver, eller

iii) Overføre noen rettigheter til Produktet eller programvaren eller medfølgende materiale i noen form til en person eller selskap uten en ny avtale med Rettighetshaver.

Lisenstaker plikter for øvrig å overholde gjeldende lover og regler, samt bruke lisensen på en slik måte at det ikke påvirker Lisensgiver sitt omdømme negativt.

Avtalebrudd, mislighold.

Lisenstakers som misligholder avtalen slik at Rettighetshaver blir påført et økonomisk tap, er erstatningsansvarlig for det tap som den annen Part blir påført i samsvar med alminnelige regler om erstatning ved kontraktsbrudd. Denne bestemmelsen innebærer ingen begrensninger i partenes rett til å gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende.
Vesentlig mislighold fra en av partene i avtalen gir den annen part rett til å si opp avtalen med virkning 30 dager etter misligholdet ble varslet, med mindre feilen i mellomtiden er rettet. Som vesentlig mislighold anses blant annet manglende lisensbetaling o.l.
Tilsyn

Rettighetshaver gis adgang til å føre tilsyn med at Lisenstaker oppfyller sine forpliktelser etter Lisensavtalen, samt ikke bruker Produktet eller lisensen på en slik måte at det kan påvirke Rettighetshaver eller Opphavsmannen sitt omdømme negativt.

Ansvarsbegrensning

Den fulle og hele risiko med hensyn til bruk, kvalitet og ytelse av Produktet og programvaren ligger hos Lisenstakeren. Rettighetshaver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader/tap på grunn Lisenstakers av bruk av Produktet eller programvaren, herunder, men ikke begrenset til tap av data og fortjeneste.

Rettighetshaver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kostnader ved andre spesielle, tilfeldige eller indirekte skader/tap knyttet til bruk av Produktet eller programvaren eller medfølgende materiale.

Rettighetshaver fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av Lisenstakerens utøvelse av lisensen/Produktet.

Overdragelse av lisensrettighet

Lisenstaker har ikke rett til å overdra lisensrettigheten til tredjemann uten Lisensgivers skriftlige samtykke.
Særlige opphørsbestemmelser

Ved opphør av avtaleforholdet forplikter Lisenstaker å stanse all bruk av lisensiert materiale, returnere, slette, avinstallere og/eller overdra rettigheter eller registreringer, samt opprettholde konfidensialitet og returnere konfidensielt materiale og all annen dokumentasjon eller materiale tilbake til Lisensgiver.

Dersom Lisenstaker ikke er i stand til å gjøre opp sine løpende økonomiske forpliktelser overfor Lisensgiver, går konkurs eller avslutter sin virksomhet, forplikter Lisenstaker å følge instruksjonene i dette punkts første avsnitt. Slike forhold medfører opphør av avtaleforholdet.

Konfidensialitet

All informasjon som utveksles mellom partene under forhandling, inngåelse, gjennomføring og avslutning av denne avtalen, som ikke er allment kjent og som det kan være av forretningsmessig betydning for den annen part å hemmeligholde, skal anses som fortrolig informasjon.
Partene forplikter seg til utad overfor konkurrenter og lignende å opptre med diskresjon slik at fortrolig informasjon ikke blir kjent for uvedkommende.
Fortrolig informasjon skal ikke brukes til andre formål enn gjennomføring av denne avtalen.
De samme krav som partene her stiller til hverandre, skal de også stille til de tredjemenn som de av ulike grunner har behov for å samarbeide med i tilknytning til gjennomføringen av denne avtalen eller produksjon.
Taushetsplikten gjelder også etter opphør av denne avtalen.
Tvisteløsning, lovvalg og verneting

Enhver tvist mellom partene, enten den gjelder Lisensavtalens forståelse, forhold som springer ut av Lisensavtalen eller øvrige forhold mellom partene, skal løses etter norsk rett.

Partene skal søke å løse eventuelle tvister gjennom forhandlinger. Hvor partene ikke kommer frem til en slik minnelig løsning, vedtar partene Bergen tingrett som rett verneting for enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne Avtalen.

SUPPORTAVTALE


Dette vedlegget spesifiserer Service- og Support på Key Servus Nøkkel automat.

Se også generelle lisensbetingelser.

Generelt

Avtalen gjelder support på programvaren tilhørende Key Servus Nøkkel automat.

Med support menes opplæring og veiledning i bruk av Produktet og programvaren.

Supportavtalen er obligatorisk for alle som har lisens på Key Servus Nøkkel automat i Norge.

Varighet.

Denne avtale trer i kraft fra det tidspunktet lisensavtale inngås.

Service og Supportavtalen har samme gyldighet og varighet som lisensavtalen som angitt i
lisenssertifikatet, og fornyes/termineres som beskrevet i generelle lisensbetingelser.

Kontakt – Support

Support, følgende måte:
Support via e-post: post@keyservus.no
Support via telefon: 41669027

Kontaktpersoner (iht lisenssertifikat) samtykker til å motta informasjon fra rettighetshaver om nyheter, tips, programvareoppdateringer, kurs m.m.

Vederlag

Vederlag faktureres etterskuddsvis. Faktura utstedes med 14 dagers betalingsfrist. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats fra forfallsdato til betaling skjer. Det vises til lov om renter ved forsinket betaling.

Fakturagebyr og merverdiavgift belastes etter de til enhver tid gjeldende regler

Rettighetshaver har anledning til å endre priser ved en – 1 – måneders skriftlig varsel.

Refusjon av innbetalt beløp

Lisenstaker har ikke under noen omstendigheter rett til refusjon av allerede innbetalte beløp, herunder kostnader og avgifter.

LISENSAVTALE FOR BRUK AV «Key Servus Nøkkel automater»


Mellom
Key Servus AS, org.nr. 928 626 032 («Rettighetshaver»)
og
[Navn], org.nr. XXXX («Lisenstaker»)
Lisenssertifikat
er det inngått følgende Lisensavtale om rett til bruk av Key Servus Nøkkel automater med tilhørende programvare:
Lisensen omfatter: Key Servus Nøkkel automat og Nettbasert fjernstyringsprogram
Kontaktperson – Rettighetshaver: Daniel Gjerstad – daniel@keyservus.no -41 66 90 27
Kontaktperson – Lisenstaker: Navn, e-post, tlf.nr:
Support: Lisenstaker har adgang til supporttjenesten, som nærmere regulert i Supportavtalen (vedlagt)
Avtalens varighet: Fra: xx.xx.xxxx – xx.xx.xxx. Periode på 36måneder.

*Om ikke lisensen sies opp ihht «Generelle Lisensbetingelser», så
vil lisensen automatisk fornyes med samme varighet ved utløp av perioden.
Betingelser: Det gjøres videre oppmerksom på at Generelle leveringsbetingelser (vedlagt)


Denne avtalen er signert i to – 2 – eksemplarer, ett til hver av partene.

For rettighetshaver: For Lisenstaker:

___________ _________
Daniel Gjerstad XXXX
Key Servus AS XXXX

Vedlegg:
Generelle Lisensbetingelser
Supportavtale
GENERELLE LISENSBETINGELSER


Beskrivelse av Produktet

Nøkkel automat for inn- og utlevering av nøkler eller kort.

Beskrivelse av Produktet programvaren

LivionOy app er et program som gjør at man kan fjernstyre nøkkelautomaten. Booke inn og ut levering på nett. Programvaren gir deg tilgang til å få beskjed på sms eller mail når automaten er i bevegelse (Tyveri for eksempel). Programvaren kan ta bilder av kunden når nøkkel hentes, om det er noe som lisenstaker vil. Key Servus Nøkkelautomat løsningen er laget for å forenkle hverdagen til lisenstaker og kunde.

Generelt om lisensbetingelsene

Før Lisenstaker tar i bruk produktene og installerer programvare, må Lisenstaker sette seg nøye inn i de generelle lisensbetingelsene som fremgår av dette dokumentet.

Disse generelle lisensbetingelsene, Lisensavtalen, Service- og supportavtalen utgjør den samlede avtalen mellom Lisenstaker og Rettighetshaver.

I det følgende omtales alle dokumenter omtalt i avsnittet ovenfor som «Lisensavtalen».

I henhold til bestemmelsene i Lisensavtalen gir Rettighetshaver Lisenstakere en ikke-eksklusiv rett til å bruke produktene/varene og tilhørende dataprogram, samt annen tilhørende programvare som medfølger produktporteføljen til Key Servus Nøkkel automat, heretter omtalt «Produktet».

Defekter og Garanti

Ved feil i produktene er Livions eneste forpliktelse (og kundens eneste rettsmiddel) etter Livions valg å reparere eller erstatte slike produkter som har en garantifeil (som angitt i denne delen), forutsatt at kunden varsler Livion Ov om feilen skriftlig i garantiperioden. Garantiperioden for produkter er tjuefire (24) måneder fra datoen for forsendelsen eller avreise fra Livion Ov lokaler. Et produkt har en garantifeil hvis det er i samsvar med det som ble avtalt. Normal slitasje utgjør ingen garantifeil. Kunden må selv vurdere om produktet eller tjenesten passer til sine formål før en avtale med Livion Ov inngås, slik at Livion Ov ikke er ansvarlig for at produktene eller tjenestene er egnet for kundens spesifikke formål. Den nettbaserte programvaren for fjernstyring av Livion Ov-nøkkelboksene har ingen garantier for drift eller funksjon. Kunden må inspisere produktet umiddelbart etter å ha mottatt det. Kunden må varsle om skriftlige feil på produktene (f.eks. e-post) så snart den blir oppmerksom på feilen, men uansett i garantiperioden. Kunden er ansvarlig for frakt- eller leveringskostnadene knyttet til retur av et defekt produkt til Livion Ov. Den begrensede garantien i dette avsnittet gjelder ikke for defekter som oppstår som følge av eller i forbindelse med ulykker, misbruk, feilbruk, forsømmelse eller hvis produktet ikke ble installert, brukt, vedlikeholdt eller lagret i samsvar med Livions instruksjoner. Livion Ov har ingen andre forpliktelser for defekter i produkter enn de som er angitt i denne delen. Livion Ov er ikke ansvarlig for skader, forpliktelser eller tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av et defekt produkt, eller bruk av eller manglende evne til å bruke Livions produkter eller tjenester (inkl. nettbasert programvare for fjernkontroll av nøkkelboksene). Til tross for det foregående begrenser ikke denne delen slike forpliktelser som Livion Ov kan ha i henhold til obligatoriske bestemmelser i gjeldende produktansvarslover.

Geografisk område

Lisenstaker gis kun adgang til å benytte Produktet (kommersielt) innenfor sitt geografiske området i dette tilfellet er det satt til å gjelde: .

Rettighetshavere

Livion Oy | Business ID: 2417101-5 er oppfinneren og opphavsmannen til Key Servus Nøkkel automat. Livion Oy utvikler, produserer og selger moduler for uavhengige bilverksteder, merkeforhandlere, bilforhandlere, bilutleie og annet som ser etter en kostnadseffektiv og tidseffektiv løsning å få levert og avlevert nøkler på en enkel måte.
Livion Oy er eneeier av varemerket, produktet og teknologien.
Livion Oy står ansvarlig for garantien på dette produktet(nevnt i punkt 4, Defekter og Garanti)
Livion Oy har lisensiert Produktet, og inngått en avtale med Key Servus AS (Rettighetshaver)
Rettighetshaver har inngått avtale om underlisens til Produktet, og har en eksklusiv og ugjenkallelig rett til å omsette Produktet og teknologien knyttet til “Key Servus Nøkkel automat” til andre selskaper i det norske markedet innen bilbransjen.
Rettighetshaver beholder etter inngåelse av denne avtale, den fulle retten til å omsette produktet i Norge.

Omfanget av lisensen

Lisenstaker får en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og tidsbegrenset rettighet til å benytte Produktet, programvaren og medfølgende materiale i henhold til de betingelser som fremgår av Lisensavtalen.

Opphavsretten til Produktet med tilhørende materiale og eventuelle kopier gjort av Lisenstaker tilhører Livion Oy, og disponeres ensidig av Rettighetshaver i Norge.

Vilkårene i Lisensavtalen trer i kraft ved levering av Produktet og programvaren til Lisenstaker. Lisenstaker samtykker samtidig med levering til å bli bundet av Lisensavtalen.

Rettighetshaver har anledning til å endre lisensvilkårene ved en – 1 – måneders skriftlig varsel.

Priser og betalingsvilkår

Lisenstaker skal betale følgende:
Priser er eks MVA.
Kr. 46 000 for Produktet.
Kr. 1000 for lisens og support per måned.
3kr per sendte sms ut til kunde(Dersom den funksjonen brukes).
Sendes koder på mail er det kostnadsfritt.
Frakt av produktet (Hardware) kommer i tillegg.

Betaling skal skje ved månedlig fakturering med forfall på 14 – fjorten- dager. Ved forsinket betaling betaler Lisenstaker forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling.

Dersom faktura ikke er betalt etter purring fra Lisensgiver, har Lisensgiver rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Fakturagebyr og merverdiavgift belastes etter de til enhver tid gjeldende regler

Rettighetshaver har anledning til å endre priser ved en – 1 – måneders skriftlig varsel.

Varighet

Med mindre annet er avtalt er varigheten på lisensavtalen 24 måneder. Dersom lisensen ikke sies opp, vil lisensen automatisk fornyes med samme varighet ved utløpet av perioden.

Oppsigelse

Oppsigelse av Lisensavtalen må skje skriftlig.

Oppsigelsen må være mottatt av Lisensgiver senest 1 – en- måned før begynnelsen av en ny periode. Dersom oppsigelsen ikke er mottatt av Lisensgiver innen fristen, vil Lisensgiver fakturere Lisenstaker for hele påfølgende periode.

Supportavtale

Ved inngåelse av Lisensavtalen må Lisenstaker tegne en obligatorisk supportavtale. Det er ikke anledning til å inngå Lisensavtale uten samtidig å inngå en supportavtale. Dersom det ikke er inngått Supportavtale, vil Lisensavtalen bortfalle automatisk.

Supportavtalen følger varigheten til Lisensavtalen, jf. punkt 8 ovenfor.

Supportavtalen gir Lisenstaker rett til å få støtte for problemløsning knyttet til Produktet og programvaren.

Lisenstakers øvrige forpliktelser, utvikling

Lisenstaker kan ikke;

i) Leie eller gi noen rettigheter til Produktet eller programvaren i noen form eller tilhørende materiell til enhver person uten skriftlig samtykke fra Rettighetshaver, eller

iii) Overføre noen rettigheter til Produktet eller programvaren eller medfølgende materiale i noen form til en person eller selskap uten en ny avtale med Rettighetshaver.

Lisenstaker plikter for øvrig å overholde gjeldende lover og regler, samt bruke lisensen på en slik måte at det ikke påvirker Lisensgiver sitt omdømme negativt.

Avtalebrudd, mislighold.

Lisenstakers som misligholder avtalen slik at Rettighetshaver blir påført et økonomisk tap, er erstatningsansvarlig for det tap som den annen Part blir påført i samsvar med alminnelige regler om erstatning ved kontraktsbrudd. Denne bestemmelsen innebærer ingen begrensninger i partenes rett til å gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende.
Vesentlig mislighold fra en av partene i avtalen gir den annen part rett til å si opp avtalen med virkning 30 dager etter misligholdet ble varslet, med mindre feilen i mellomtiden er rettet. Som vesentlig mislighold anses blant annet manglende lisensbetaling o.l.
Tilsyn

Rettighetshaver gis adgang til å føre tilsyn med at Lisenstaker oppfyller sine forpliktelser etter Lisensavtalen, samt ikke bruker Produktet eller lisensen på en slik måte at det kan påvirke Rettighetshaver eller Opphavsmannen sitt omdømme negativt.

Ansvarsbegrensning

Den fulle og hele risiko med hensyn til bruk, kvalitet og ytelse av Produktet og programvaren ligger hos Lisenstakeren. Rettighetshaver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader/tap på grunn Lisenstakers av bruk av Produktet eller programvaren, herunder, men ikke begrenset til tap av data og fortjeneste.

Rettighetshaver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kostnader ved andre spesielle, tilfeldige eller indirekte skader/tap knyttet til bruk av Produktet eller programvaren eller medfølgende materiale.

Rettighetshaver fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av Lisenstakerens utøvelse av lisensen/Produktet.

Overdragelse av lisensrettighet

Lisenstaker har ikke rett til å overdra lisensrettigheten til tredjemann uten Lisensgivers skriftlige samtykke.
Særlige opphørsbestemmelser

Ved opphør av avtaleforholdet forplikter Lisenstaker å stanse all bruk av lisensiert materiale, returnere, slette, avinstallere og/eller overdra rettigheter eller registreringer, samt opprettholde konfidensialitet og returnere konfidensielt materiale og all annen dokumentasjon eller materiale tilbake til Lisensgiver.

Dersom Lisenstaker ikke er i stand til å gjøre opp sine løpende økonomiske forpliktelser overfor Lisensgiver, går konkurs eller avslutter sin virksomhet, forplikter Lisenstaker å følge instruksjonene i dette punkts første avsnitt. Slike forhold medfører opphør av avtaleforholdet.

Konfidensialitet

All informasjon som utveksles mellom partene under forhandling, inngåelse, gjennomføring og avslutning av denne avtalen, som ikke er allment kjent og som det kan være av forretningsmessig betydning for den annen part å hemmeligholde, skal anses som fortrolig informasjon.
Partene forplikter seg til utad overfor konkurrenter og lignende å opptre med diskresjon slik at fortrolig informasjon ikke blir kjent for uvedkommende.
Fortrolig informasjon skal ikke brukes til andre formål enn gjennomføring av denne avtalen.
De samme krav som partene her stiller til hverandre, skal de også stille til de tredjemenn som de av ulike grunner har behov for å samarbeide med i tilknytning til gjennomføringen av denne avtalen eller produksjon.
Taushetsplikten gjelder også etter opphør av denne avtalen.
Tvisteløsning, lovvalg og verneting

Enhver tvist mellom partene, enten den gjelder Lisensavtalens forståelse, forhold som springer ut av Lisensavtalen eller øvrige forhold mellom partene, skal løses etter norsk rett.

Partene skal søke å løse eventuelle tvister gjennom forhandlinger. Hvor partene ikke kommer frem til en slik minnelig løsning, vedtar partene Bergen tingrett som rett verneting for enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne Avtalen.

SUPPORTAVTALE


Dette vedlegget spesifiserer Service- og Support på Key Servus Nøkkel automat.

Se også generelle lisensbetingelser.

Generelt

Avtalen gjelder support på programvaren tilhørende Key Servus Nøkkel automat.

Med support menes opplæring og veiledning i bruk av Produktet og programvaren.

Supportavtalen er obligatorisk for alle som har lisens på Key Servus Nøkkel automat i Norge.

Varighet.

Denne avtale trer i kraft fra det tidspunktet lisensavtale inngås.

Service og Supportavtalen har samme gyldighet og varighet som lisensavtalen som angitt i
lisenssertifikatet, og fornyes/termineres som beskrevet i generelle lisensbetingelser.

Kontakt – Support

Support, følgende måte:
Support via e-post: post@keyservus.no
Support via telefon: 41669027

Kontaktpersoner (iht lisenssertifikat) samtykker til å motta informasjon fra rettighetshaver om nyheter, tips, programvareoppdateringer, kurs m.m.

Vederlag

Vederlag faktureres etterskuddsvis. Faktura utstedes med 14 dagers betalingsfrist. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats fra forfallsdato til betaling skjer. Det vises til lov om renter ved forsinket betaling.

Fakturagebyr og merverdiavgift belastes etter de til enhver tid gjeldende regler

Rettighetshaver har anledning til å endre priser ved en – 1 – måneders skriftlig varsel.

Refusjon av innbetalt beløp

Lisenstaker har ikke under noen omstendigheter rett til refusjon av allerede innbetalte beløp, herunder kostnader og avgifter.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om våre produkter, eller ønsker support

Kontakt

Adresse

Gamle Finnebrekka 4
5200 Os